kompresory atmos

Revize tlakových nádob

Revize tlakových nádob stabilních

Povinnost provádět revize v daných periodách určuje provozovateli vyhláška č. 18/1979 Sb. a norma ČSN 69 0012. Revize je prováděna za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti zařízení. Případné opravy na tlakových nádobách musí provádět odborné způsobilé osoby či firmy.

 Dle ČSN 690012 je třeba provádět revize a zkoušky v určitých periodách:

 • Výchozí revize TNS 
 • Provozní revize TNS
 • Vnitřní revize TNS 
 • Zkouška těsnosti TNS

Revize a zkoušky

Provozovatel je povinen zajistit dle příslušné normy tyto revize a zkoušky TNS podle ČSN 69 0012.

 • výchozí revize – před uvedením do provozu,
 • první provozní revize – do 14 dnů po uvedení do provozu,
 • provozní revize 1x za 12 měsíců – 1 rok,
 • vnitřní revize – 1x za 60 měsíců – 5 let, zkoušky těsnosti – po otevření tlakové nádoby tlakové
 • tlaková zkouška – 1x za 108 měsíců – 9 let

Revize jsou prováděny revizním technikem s příslušnou kvalifikací. O výsledcích revizí a zkoušek se pořizuje zápis (do revizního deníku, revizní zpráva).

Tyto činnosti zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Ve stanovených lhůtách ověřuje, zda-li aktuální stav zařízení je v souladu s platnou normou. V případě zjištěných nedostatků je provozovatel povinen závadu neprodleně odstrani v předepsaném termínu. V některých případech může revizní technik nařídit odstavení tlakové nádoby z provozu, pokud takové závady zabraňuji jejímu bezpečnému užívání. Výsledkem revize je vystavený dokument tzv. revizní zpráva s konstatováním zjištěného stavu a případným návrhem na odstranění zjištěných závad.

Dle § 7 vyhlášky č.18/1979 Sb.  je nutné minimálně 1x za 9let od předchozí tlakové zkoušky (u zásobníku na LPG 1x za 12 let) vyonat tlakovou zkoušku TNS. Další případy provádění tlakové zkoušky: po každé opravě nebo rekonstrukci, po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS nebo určí-li to orgán dozoru. Tlaková zkouška se provádí zkušebním tlakem, který je vyšší než maximální provozní a je uveden v pasportu daného zařízení.

Tlakové zkoušky se neprovádí u tlakových nádob s membránou z důvodu, že by mohlo dojít k jejímu protržení!

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize, nebo tlakové zkoušky je třeba doložit:

 • zprávu o výchozí revizi
 • podle druhu prováděné činnosti zprávu o provozní revizi, vniřní revizi nebo tlakové zkoušce
 • zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních
 • pasport/dokumentaci tlakové nádoby

 Povinnosti provozovatele:

 • vypracovat provozní pokyny do dvou měsíců od uvedení TNS do provozu,
 • ustanovit osoby odpovědné za provoz nádob a stanovit jejich povinnosti vnitřním předpisem,
 • ustanovit kvalifikovanou obsluhu a údržbu nádob,
 • v učených termínech zajistit provádění revizí a zkoušek,
 • vést evidenci všech provozovaných nádob a dokumentaci o nich, stanovit způsob vedení provozních záznamů,
 • trvale zajišťovat odstranění zjišťovaných závad a nedostatků.

Revize jsou prováděny revizním technikem s příslušnou kvalifikací. O výsledcích revizí a zkoušek se pořizuje zápis (do revizního deníku, revizní zpráva).

Obsluha TNS

TNS smí obsluhovat pouze pracovník, který je:

 • starší 18 let,
 • duševně a fyzicky způsobilý obsluhy,
 • seznámen s předpisy a pokyny k provozu nádob, v obsluze nádob prakticky zaučen, jeho znalosti ověřeny.

O zácviku a prověření znalostí se pořizuje záznam, který podepíšou zkoušející a obsluha nádoby.
Záznam se uchovává do dalšího přezkoušení. Ověřování znalostí obsluhy se opakuje nejpozději 1x za tři roky.

Potřebujete zajistit revizi - kontaktujte nás.